top of page

Stotteren

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van de spraak. Dit uit zich in het doorbreken van de woordstructuur en het herhalen, verlengen of blokkeren van klanken. Omdat dit leidt tot een gevoel van controleverlies wordt dit door de spreker als onaangenaam ervaren. 

 

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid interview met de ouders, een vragenlijst en een observatie. Aan de hand hiervan wordt verder advies gegeven in verband met het al dan niet opstarten van therapie. Er staat geen leeftijd op het opstarten van therapie voor stotteren. Uit onderzoek is gebleken dat het vroegtijdig opstarten van therapie verdere ontwikkeling van het probleem kan vermijden!

 

In therapie wordt er aan de hand van de sociaal cognitieve gedragstherapie getracht de verschijnselen van het stotteren te reduceren en het spreken terug aangenaam te maken. 

 

Bij jonge kinderen (tot 10 jaar) wordt de therapie samen met de ouders gevolgd. Daarnaast is de oudercursus verplicht. Vanaf de leeftijd van 10 jaar kunnen kinderen individueel in therapie komen. 

 

 

 

lezen

spelling

rekenen

Leerstoornissen kunnen betrekking hebben tot problemen met het technisch lezen, het correct toepassen van de spelling en/of het rekenen. Dit uit zich in een te traag lees- en/of rekentempo, het wisselen van klanken, problemen met optellen en aftrekken tot 20 enzovoort. 

 

Het onderzoek bestaat uit een interview met de ouders en een uitgebreide testing van lees-, spelling- en/of rekenvaardigheid. Aan de hand hiervan wordt de ernst van het probleem vastgesteld en gekeken waar het misgaat in het leerproces. 

 

De behandeling start bij de basis van het probleem om zo de leervaardigheid verder op te bouwen. De therapie kan zowel individueel als met de ouders gebeuren. 

 

 

 

mondelinge

taal

Een taalontwikkelingsstoornis is een probleem in de verwerving van de moedertaal. Het uit zich in het traag verwerven van woordenschat, een beperkte actieve en/of passieve woordenschat, een beperkte zinlengte, fouten in de vervoegingen van woorden en mogelijk problemen met het taalbegrip. 

 

Het onderzoek bestaat uit een intervieuw met de ouders en een uitgebreide taaltesting. Aan de hand hiervan worden adviezen gegeven en eventuele therapiedoelstellingen bepaald. 

 

De therapie bestaat uit minstens 2x 30min therapie per week. Hierbij worden de ouders bij aanvang sterk betrokken zodat ze de aangeleerde vaardigheden ook thuis kunnen verderzetten. 

 

 

 

articulatie

stoornissen

 

Een articulatiestoornis is een probleem in de verwerving van de spraakklanken. Hierbij kunnen bepaalde klanken afwezig zijn in de spraak van het kind ( bv. r of sch,...) of foutief geproduceerd worden (bv. tong tussen de tanden bij de s of t). De afwezigheid van klanken kan de verstaanbaarheid soms ernstig beïnvloeden en leiden tot frustraties bij het kind. 

 

Het onderzoek bestaat uit een interview met de ouders en een articulatieonderzoek.

 

De therapie bestaat uit het uitlokken van de spraakklanken en/of corrigeren van de foutieve producties. De ouders worden steeds gevraagd de therapie te volgen zodat ze deze oefening thuis verder kunnen zetten. 

 

Bij deze behandeling is enkel terugbetaling via de mutuateit mogelijk. Het bedrag is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit en kan u in de meeste gevallen terugvinden op hun website. 

afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat na een hersenletsel. Een hersenletsel kan een beroerte of hersenbloeding, tumor of trauma zijn. Er kunnen problemen ontstaan rond het spreken, begrijpen, lezen en schrijven van taal.

Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlamming, problemen met geheugen, oriëntatieproblemen,...

 

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid interview en taaltest. Aan de hand hiervan worden therapiedoelstellingen opgesteld.

De therapie is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. 

 

De therapiefrequentie wordt bepaald in samenspraak met de cliënt.

dysartrie

 

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij patiënten moeilijk verstaanbaar zijn. Dit komt door problemen in de spraakmotoriek. De spieren van de lippen, tong, gehemelte en stembanden kunnen niet meer goed worden gebruikt. Dysartrie kan ontstaan na een beroerte, hersentumor, ongeval en/of samen met andere neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Huntington en ALS.

 

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid interview en een onderzoek van de spraakverstaanbaarheid. 

De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek, uitspraak, ademhaling en het stemgebruik behandeld. 

bottom of page